BTW

Woningen van 2 jaar en ouder 9 % BTW

Met “woningen” worden hier onroerende zaken bedoeld die zijn bestemd voor particuliere bewoning.
Het gaat om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven.
Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen hieronder.

Als woning zijn onder meer aan te merken:

– woningen in particuliere eigendom
– huurwoningen van woningbouwcorporaties en dergelijke die door particulieren
worden bewoond
– bejaardentehuizen / aanleunwoningen
– verpleeg- en verzorgingsinstellingen
– studentenflats
– kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
– tweede woningen, als permanente bewoning daarvan is toegestaan

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke behoren tot
een woning als zij op hetzelfde perceel als de woning liggen.
Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woningen (bijvoorbeeld parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden
ook tot de woning gerekend.
De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleun-
woningen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en dergelijke (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte, enzovoort) volgen het regime dat geldt
voor de particuliere woongedeelten.

Niet als woning zijn aan te merken:

– bedrijfsgebouwen en -ruimtes
– afzonderlijke garageboxen
– vakantiewoningen als permanente bewoning niet is toegestaan
– hotels / pensions
– woonboten / woonwagens
– asielzoekerscentra
– ziekenhuizen
– internaten

Panden die tegelijkertijd als woning en als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt.
Hierbij geldt als voorwaarde dat ze voor meer dan 50% van het pand voor particuliere bewoning in gebruik zijn.
Als een pand voor minder dan 50% als woning in gebruik is, dan mag dat
woondeel voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst.

Woningen van 2 jaar en ouder 9 % BTW

Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning.
Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is.
Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.

Om het 9%-tarief te kunnen toepassen moet de schilder, stukadoor of behanger kunnen aantonen dat de woning minimaal 2 jaar oud is.

Hij kan dit doen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever.

Start typing and press Enter to search